The Latest

Oct 18, 2014
Emme @ Ursula Wiedmann Models
MUA/Styling: Erica Angelica
Hair: Cassandra Parker
Sep 30, 2014 / 2 notes

Emme @ Ursula Wiedmann Models

MUA/Styling: Erica Angelica

Hair: Cassandra Parker

Blake @ Ursula Weidmann Models
Sep 22, 2014 / 1 note

Blake @ Ursula Weidmann Models

Blake @ Ursula Wiedmann Models
Sep 20, 2014 / 1 note

Blake @ Ursula Wiedmann Models

Erica F. @ Ursula Wiedmann Models
MUA/Hair Erikka H.
Sep 7, 2014

Erica F. @ Ursula Wiedmann Models

MUA/Hair Erikka H.

Model: Erica Foulks with Ursula Wiedmann Models 
MUA/HAIR: Erikka Hart 
Daft Punk: tk9336 / Cam Farris
Sep 5, 2014 / 10 notes

Model: Erica Foulks with Ursula Wiedmann ModelsĀ 

MUA/HAIR: Erikka HartĀ 

Daft Punk: tk9336 / Cam Farris

Joshua L. (Ursula Wiedmann Models)
Sep 5, 2014

Joshua L. (Ursula Wiedmann Models)

Aaron Wargo looking shocked (Ursula Wiedmann Models)
Sep 4, 2014

Aaron Wargo looking shocked (Ursula Wiedmann Models)

Aaron Wargo (Ursula Wiedmann Models)
Sep 4, 2014

Aaron Wargo (Ursula Wiedmann Models)

Starburst
Model: Erica F. (Ursula Wiedmann Models)
MUA/H: Erikka H. (http://www.erikkahart.com/)
Sep 3, 2014

Starburst

Model: Erica F. (Ursula Wiedmann Models)

MUA/H: Erikka H. (http://www.erikkahart.com/)